۱۰%

کتاب مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکور


در بردارنده ی تمامی مفاهیم کتاب های ادبیات 4،3،2 و زبان فارسی 3 آموزش مفاهیم کلی و موضوعی تکمیلی بررسی تناسب های سطر به سطر کتاب های درسی دارای حدود چهار هزار بیت متناسب مفهومی کتابی و فراکتابی به همراه 1000 تست برگزیده ی سراسری و تالیفی آموزش نحوه ی درست خوانی و پاسخ گویی به تست های مفهومی مولفان : رضا اسماعیلی

تعداد صفحات: ۴۰۴

تاریخ چاپ: ۱۳۹۶

ISBN: 978 - 600 - 5691 - 44385 - 25